Innovation through Collaboration

Services

อินโนโคให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายที่รวดเร็ว ถูกต้องและตรงเวลา ตามสัญญาบริการ เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินงานได้ อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด โดยเรามุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อ ให้มีความสามารถพร้อมให้คำปรึกษาและบริการที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้หลักของการให้บริการ ด้วยความจริงใจซึ่งเป็นปณิธานที่อินโนโค ยึดมั่นตลอดมา ครอบคลุม จริงใจ บริการฉับไว
เพื่อความประทับใจสูงสุด